All posts by admin

About admin

Har då han bodde i Ekobyn administrerat hemsidan och bl a lagt in 44 poster på hemsidan. Finns kvar som admin även år 2021 då det är osäkert vad som händer på hemsidan med de poster han gjort. / Claes E

Bostäderna

Husens arkitektur ska associera till medeltida skånsk/dansk karaktär, byggda med lertegeltak och putsade fasader i rött eller gulockra. Husen är på två, tre eller fyra rum och konstruerade med högresta tak vilket gör det möjligt att inreda ovanvåningen med ytterligare två eller tre rum. Detta har gjorts i många hus. Att bygga med så liten miljöpåverkan som möjligt har varit en målsättning. Tunga material i konstruktionen fungerar som passivt värmelager. Mekanisk ventilation med värmeåtervinning ser till att kvaliteten på inomhusluften är god. Värme från en solfångare och en vedeldad köksspis lagras i en ackumulatortank och förser husen med värme. På flera hus har solfångaren numera monterats ner och i vissa fall ersatts med solceller, och många av hushållen har installerat modernare uppvärmningssystem (t.ex. luft/vattenvärmepump) som primär värmekälla istället för vedspisen. Till varje bostad finns plats i jordkällare samt tillgång till en odlingslott.

Dricksvatten

Ekobyns dricksvatten ingår i det lokala kretsloppet och tas upp ur en egen 60 meter djup brunn kallad kalkborra. Kalkborran klarar av att leverera upp till 300 liter råvatten per minut.

Ur kalkborran pumpas vattnet ut till byns intilliggande vattenverk. Kalkborrans vatten är drickbart, men kan se oaptitligt ut på grund av sin bruna färg. För att få ett snällare vatten genomgår det en reningsprocess. I vattenverket processas vattnet först i ett filter som tar bort järn, mangan, aggressiv kolsyra, grumlighet, samt oxiderar järnet. Det oxiderade järnet spolas ut i avloppssystemet. Därefter genomgår vattnet en mjukgörande avhärdningsprocess för att slippa kalkbeläggningar. Sedan dödas eventuella mikroorganismer när vattnet passerar en UV-barriär, innan det leds till reservoaren (11 m3) för mellanlagring. Från reservoaren hämtas vattnet till hushållen via två distributionspumpar. En hydropress hjälper pumparna att hålla ett jämnt distributionstryck i ledningarna (≈ 4-6 bar). Ur kallvattenkranen tappas slutligen ett gott, rent och friskt vatten med lagom tryck. Kapaciteten på vattenverket är 38 m3/dygn. Förbrukningen är cirka 4000-5000 m3/år. Med 120 personekvivalenter blir det ungefär 160 liter/person och dag. Vattnets totalhårdhetsgrad (dH), som anger hur mjukt vattnet är, mäts regelbundet och bör ligga på 3 dH. Var fjärde månad tar byns vattenprovtagningsgrupp vattenprov från både dricks- och avloppsvattnet och resultaten rapporteras årligen till Miljöförvaltningen. En gång om året gör en miljöinspektör från Miljöförvaltningen en inspektion av vattenverket.

Bilkörsel mm.

På bygatan är det tillåtet att gå och cykla men övrig fordons- och budbilstrafik är förbjuden. Vid mycket tunga transporter såsom t.ex. ved är det tillåtet att köra in, samt vid avlastning om ett hushåll storhandlat. Bilar får inte bli stående på bygatan. Ekobyns sträcka av N P Skölds väg är s.k. gångfartsområden och maxhastigheten är jämförbar med gångfart. Parkering och laddplatser I västra respektive östra utkanten av byn finns parkeringsplatser med och utan tak. 2019 gjordes en investering i laddplatser med ekonomisk hjälp av statens klimatkliv och just nu finns sex laddplatser under tak. Antalet extra parkeringsplatser för boende är begränsat, boende med mer än en bil måste därför hyra extra parkeringsplats. Föreningen kan dock inte garantera boende tillgång till parkering för andrabil. Byns gästparkeringar är till för tillfällig parkering, inte för boendeparkering.  

Service för de boende

I Ekobyn har du som boende tillgång till ett antal gemensamma utrymmen och faciliteter. Dessa kan du läsa mer om här under. Fyra gånger om året har vi dessutom gemensamhetsdagar då vi samlar krafterna och jobbar ihop för att ta hand om vår gemensamma utemiljö.

Sol, ved och el

Solenergin går in i undre delen av ackumulatortanken, om vattnet där är minst 2° kallare än i solfångaren. Vedeldningen går in mitt i ackumulatortanken. Elpatronen styrs av en termostat (0-80°C) och startar om temperaturen i ackumulatortanken blir för låg. Husen är byggda med värmeabsorberande konstruktion för att tillvarata den tillförda solenergin. Värmeväxlare finns för att återanvända värmeenergi i frånluften i ventilationssystemet.