Om Toarps Ekoby

Toarps Ekoby består av 37 hushåll fördelade över fristående hus och parhus. Husen är placerade längs en slingrande bygata för gång- och cykeltrafik. Bilarna stannar på p-platserna i utkanterna av byn.


Byn är belägen med en skyddande höjd i norr och utsikt mot slättlandskapet i söder. I öster finns naturområden på promenadavstånd. Omgivningen är lantlig med omgivande odlingsmark men närheten till Oxie gör det enkelt att tillgå service som matbutik, apotek, bibliotek samt kollektivtrafik med tåg och buss. Många bybor tar cykeln till Malmö och cykelvägarna är bra.


På byns grönområden finns bland annat äppellundar, odlingslotter, biodling, hönsgård, ankgård, fotbollsplan, basketplan, lekområde och utekök. Söder om bygatan ligger byns tre gemensamhetshus med förskola, samlingslokal, tvättstuga, bastu, gästrum, vattenverk och förråd.

Byns grönområden, vägar och anläggningar sköts gemensamt av byborna. Fyra gånger om året ordnas gemensamhetsdagar då byns arbetskraft samlas och arbetar tillsammans med blandade uppgifter men med det gemensamma målet att skapa en bättre gemensam boendemiljö. Några av arbetsuppgifterna kan vara att tömma dagvattenbrunnar, röja och göra fint på gemensamma grönytor, fylla slaghål längs byvägen eller förbereda för valborgsfirande. Därutöver finns olika kontinuerligt verksamma arbetsgrupper i byn, t.ex. en vattenverksgrupp som tillser byns vattenverk, en provtagningsgrupp för dricksvatten och avlopp, en gräsklippargrupp, en hönsgrupp och en ankgrupp, en väggrupp för byns vägar och en grupp som planerar och ser över gemensamma göromål för byns grönområden.

Samfällighetens styrelse har ansvaret för att byns byggnader och Samfällighetens ekonomi hålls i god ordning. Byns Ideella Förening ordnar frivilliga och sociala aktiviteter och traditioner i byn, till exempel årligen en loppis med kafé, kräftskiva, halloween, valborgsbrasa, midsommarfirande och andra festligheter. Ideella Föreningen lånar även ut gemensamma verktyg och redskap.

Vad är en ekoby?

Begreppet ekoby förändras i takt med att nya insikter nås. Egenskaper som normalt ryms inom begreppet är bland annat att en ekoby strävar efter att bygga och bo med ekologisk hänsyn vad gäller energikällor, resursförbrukning och miljöpåverkan. Husen, marken och de tekniska systemen utformas så att en så stor del av försörjningen som möjligt kan bli slutna lokala kretslopp, genom att t.ex. om möjligt använda grundvatten som dricksvatten och omhänderta avlopp och återföra näringsämnena till växternas kretslopp.


Det finns även en annan sida av begreppet ekoby och det är det sociala livet. I och med att principen är småskalig – antalet hushåll bör vara högst 50 – så finns en förutsättning för social överblick. Det gemensamma ansvarstagandet för byns områden och anläggningar förutsätter även en fungerande social gemenskap.

Några röster från ekobyn:

”Ekobyn är social gemenskap, barn som löper fritt, odlingsglädje- och vånda om våren. Det är luciatåg, valborgseld och stararnas bon under takpannorna. Vardagsliv.”

”Ekobyn är mitt hem och trygghet. Inte bara huset utan hela byn med människor som bryr sig om varandra, med gemenskap, glädje och odlingar. Byn har också varit härlig för mina barn att växa upp i med all grönska, djur och kompisar och alla vuxna som vet vilka de är. Att ha förskolan i byn har gjort att barnen då alltid var i sin hemmiljö. Jag har bott här i många år och alltid älskat det från första dagen.”

”Gemenskapen, ägodelandet och den enorma potential till resurshushållning och slutna kretslopp som finns här är inspirerande varje dag.”