Category Archives: Byns vattenreningssystem

Byns vattenreningssystem

vattenrening

Byns dricksvatten

Ekobyns dricksvatten ingår i det lokala kretsloppet och tas upp ur en egen 60 meter djup brunn kallad kalkborra. Kalkborran klarar av att leverera upp till 300 liter råvatten per minut. Ur kalkborran pumpas vattnet ut till byns intilliggande vattenverk. Kalkborrans vatten är drickbart, men kan se oaptitligt ut på grund av sin bruna färg. För att få ett snällare vatten genomgår det en reningsprocess. I vattenverket processas vattnet först i ett filter som tar bort järn, mangan, aggressiv kolsyra, grumlighet, samt oxiderar järnet. Det oxiderade järnet spolas ut i avloppssystemet. Därefter genomgår vattnet en mjukgörande avhärdningsprocess för att slippa kalkbeläggningar. Sedan dödas eventuella mikroorganismer när vattnet passerar en UV-barriär, innan det leds till reservoaren (11 m3) för mellanlagring. Från reservoaren hämtas vattnet till hushållen via två distributionspumpar. En hydropress hjälper pumparna att hålla ett jämnt distributionstryck i ledningarna (≈ 4-6 bar). Ur kallvattenkranen tappas slutligen ett gott, rent och friskt vatten med lagom tryck. Kapaciteten på vattenverket är 38 m3/dygn. Förbrukningen är cirka 4000-5000 m3/år. Med 120 personekvivalenter blir det ungefär 160 liter/person och dag. Vattnets totalhårdhetsgrad (dH), som anger hur mjukt vattnet är, mäts regelbundet och bör ligga på 3 dH. Var fjärde månad tar byns vattenprovtagningsgrupp vattenprov från både dricks- och avloppsvattnet och resultaten rapporteras årligen till Miljöförvaltningen. En gång om året gör en miljöinspektör från Miljöförvaltningen en inspektion av vattenverket.

Byns avloppsanläggning

Ekobyn har en egen avloppslösning skild från det kommunala avloppssystemet. Byns avloppsanläggning är dimensionerad för 120 personekvivalenter. I reningsprocessen ingår slamavskiljning, fosforreduktion i form av kemisk fällning, rening via en rotzon (vassbädd) samt filtrering i en sandbädd. Därefter leds vattnet vidare via en bäck till uppsamlingsdammen. Slammet som avskiljs i reningsprocessen hämtas av en slamsugningsbil och lämnas hos Sysav och blir senare till gödning för jordbruket. Det renade vattnet samlas i biodammen tillsammans med byns dagvatten, innan det diffust och reglerat avleds till recipienten Sege Å. Vattnet i dammen används även till bevattning av odlingslotterna. Det är höga halter av bakterier i det odrickbara bevattningsvattnet, grönsaker/bär/frukt som vattnats med det bör därför sköljas i kranvatten innan förtäring. Eftersom avloppssystemet delvis bygger på biologisk rening är det av vikt vad som spolas ner för att bakteriefloran i rotzonen/markbädden inte ska påverkas negativt. Utgångspunkten är att endast kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. Allt annat slängs i sophanteringen. Fetter från matlagning bör inte sköljas av i diskhon utan torkas av innan för att inte fettavlagringar med stopp som följd ska bildas i avloppets rörsystem. Tvättmedel bör doseras varsamt, byns mjuka vatten innebär att mindre tvättmedel behövs, och flytande såpabaserade tvättmedel rekommenderas eftersom fast tvättmedel speciellt vid feldosering kan bilda avlagringar som kräver spolbil för att åtgärda. Att använda miljömärkta medel är av vikt eftersom allt avloppsvatten ingår i byns kretslopp och efter reningsprocessen blir vatten för odlingslotterna. Byns dagvatten (regnvatten och smältvatten) leds via byns brunnar och rör orenat direkt till biodammen. Därför får inget annat än vatten hamna i brunnarna. Det är alltså inte tillåtet att t.ex. tvätta bilen i byn eller hälla ut rester av målarfärg i brunnarna.